سفارش تولید


در این طرح امکان ساخت: 

•حسگر های TMAP  (Temperature Manifold Absolute Pressure) فشار هوای ورودی موتور

•حسگر اکسیژن

•حسگر اندازه گیری فشار باد لاستیک

•حسگر های شتاب و چرخش

•اشکار ساز های حرارتی 

•تیپ میکروسکوپ  AFM  


موردی برای نمایش وجود ندارد.